Θέματα 2019

Η θεματική ταξινόμηση του Blue Prototype υιοθετεί, ως οριζόντια προσέγγιση, τη θαλάσσια οικονομία και επιμερίζεται στοχευμένα σε πέντε συγκεκριμένες διαφορετικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην Ευρωπαΰκή στρατηγική «Γαλάζια Ανάπτυξη» (Blue Growth) και είναι οι εξής:

 1. Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια [Marine Aquaculture (MA)] και Αλιεία μικρής κλίμακας [Small Scale Fisheries (SSF)]
 2. Θαλάσσια βιοτεχνολογία [Marine Biotechnology]
 3. Παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός [Coastal and Maritime Tourism]
 4. Θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας [Marine Renewable Energy (MRE)]
 5. Θαλάσσια επιτήρηση [Maritime Surveillance]

Θέματα 2017

Η θεματική ταξινόμηση του πρώτου κύκλου επιμερίζεται σε οκτώ διαφορετικές κατηγορίες, που είναι οι εξής:

 1. Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 2. Αειφόρες Κατασκευές, Κτήρια και Καινοτόμα δομικά προϊόντα
 3. Καινοτόμα προϊόντα και Προηγμένα Υλικά (Νέα Χημικά Υλικά και Νανοτεχνολογία)
 4. Σύγχρονες υποδομές και αυτοματισμοί παραγωγής
 5. Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές, Σύγχρονη Διαχείριση Απορριμμάτων και Αποβλήτων
 6. Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (ICT)
 7. Καινοτόμες Εφαρμογές και Υπηρεσίες Τουρισμού και Μεταφορών
 8. Καινοτόμες Υπηρεσίες με στόχο την κοινωνική ανταπόδοση

Για κάθε θεματική κατηγορία έχει οριστεί μια τριμελής ομάδα ειδικών, επιστημόνων και μηχανικών, οι οποίοι αναλαμβάνουν κάθετα το mentoring κάθε start-up, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους στο πλαίσιο τoυ project. Παράλληλα μια ομάδα ειδικών marketing και διοίκησης επιχειρήσεων υποστηρίζει οριζόντια όλες τις παραπάνω κατηγορίες.

Το Πρόγραμμα