Τι είναι το BLUE Prototype

Το BLUE Prototype by TEE – ΕΛΚΕΘΕ είναι ένας τεχνοδικτυακός επιταχυντής καινοτόμων ιδεών ειδικά για τη θαλάσσια οικονομία, τις οποίες υποστηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, προκειμένου αυτές να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηματικά σχέδια, με σκοπό να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και δυναμικά προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και ειδικότερα προς διατήρηση της υγείας της υδρόσφαιρας σε συνάρτηση με την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα και διαχείριση και τη συμβολή της στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

Πως θα λειτουργήσει το BLUE Prototype

Με τη συμμετοχή ειδικών, στελεχών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, τόσο από το ΤΕΕ – με τη δύναμη των 110.000 μηχανικών μελών του – όσο και του ΕΛΚΕΘΕ – με το αξιόλογο ερευνητικό προσωπικό και έργο – η Πρωτοβουλία θα εξελιχθεί ως εξής:

  1. προσέλκυση ατομικών ή ομαδικών ιδεών και υποδοχή τουλάχιστον δέκα (10) εξ αυτών στο τεχνοδικτυακό (ψηφιακό) περιβάλλον του Blue Prototype,
  2. αξιολόγηση και επιλογή από την ομάδα έργου που συγκροτούν από κοινού ΤΕΕ και ΕΛΚΕΘΕ έως δέκα (10) εκ των ιδεών που θα υποβληθούν – εκείνων που θα έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας ή και τον θετικότερο αντίκτυπο για τους στόχους του προγράμματος MISTRAL,
  3. εκ του σύνεγγυς ή/και από απόσταση συμβουλευτική υποστήριξη, ομαδική και εξατομικευμένη, τουλάχιστον 20 ωρών ανά δικαιούχο των επιλεγέντων ιδεών, προκειμένου αυτές να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηματικά σχέδια,
  4. οργάνωση δημόσιας επίδειξης των επίδοξων επιχειρηματικών σχεδίων και επιλογής έως πέντε (5) εξ αυτών, των πλέον ώριμων και υποσχόμενων, από κοινού από το ΤΕΕ και το ΕΛΚΕΘΕ,
  5. προετοιμασία έως δύο (2) δικαιούχων των επιλεγέντων επιχειρηματικών σχεδίων για συμμετοχή τους σε διεθνή δημόσια επίδειξη (Final Competition Demo Day, Μάιος 2020, Γαλλία) που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος MISTRAL.

Ενδιαφερόμενα άτομα και ομάδες – με ιδέες ή επιχειρήσεις προς ανάπτυξη –έχουν τη δυνατότητα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου να υποβάλουν την πρότασή τους στο Blue Prototype. Μετά την αρχική επιλογή και ουσιαστική αξιολόγηση, θα ακολουθήσει η επιταχυντική υποστήριξη των Συμμετεχόντων ενόψει των δημόσιων δράσεων που θα υλοποιηθούν, με καταληκτικό στόχο την επίδειξη στη Final Competition Demo Day, τον  Μάιο του 2020 στη Γαλλία.

Υποστήριξη και καθοδήγηση

Το Blue Prototype φιλοδοξεί να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερες καινοτόμες ιδέες για να αποκτήσουν επιχειρηματική υπόσταση και να εξελιχθούν, έχοντας ως αγορά ολόκληρο τον πλανήτη. Για τον σκοπό αυτό συμμετέχει σε διεθνή road-shows και εκθέσεις σχετικές με το αντικείμενο και τους στόχους της Πρωτοβουλίας. Παράλληλα οργανώνει ημερίδες και εργαστήρια (workshops) για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, την ευρύτερη προβολή της συνολικής Πρωτοβουλίας αλλά και των επιμέρους ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών που θα ενταχθούν σε αυτή.

Το Πρόγραμμα