Η Επιστημονική Επιτροπή αξιολογεί και επιλέγει τις καλύτερες ομάδες με βάση συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης:

  • Την αξία που προσδίδει η ιδέα στην επίλυση συγκεκριμένων αναγκών/προκλήσεων
  • Τα καινοτόμα στοιχεία της πρότασης
  • Την πληρότητα του προτεινόμενου προϊόντος – υπηρεσίας
  • Το στάδιο ωριμότητας και το βαθμό υλοποίησης της ιδέας
  • Τις προοπτικές ανάπτυξης και τη βιωσιμότητα της υπηρεσίας
  • Την κοινωνικοοικονομική επίδραση της υπηρεσίας
  • Την αγορά – στόχο και την εμπειρία και συμπληρωματικότητα της ομάδας
  • Scalability του προϊόντος/υπηρεσίας
Το Πρόγραμμα