Φάσεις Πρωτοβουλίας 2019

Η Πρωτοβουλία εκτυλίσσεται σε τρεις (3) φάσεις με το παρακάτω περιεχόμενο:

1η Φάση: Προσέλκυση, επιλογή και υποδοχή των «εισακτέων», έως 24 Ιανουαρίου 2019

Η 1η Φάση (Προσέλκυση, επιλογή και υποδοχή των «εισακτέων», έως 24 Ιανουαρίου 2019), αφορά τη διαδικασία της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Blue Prototype υπό το πρόγραμμα MISTRAL, την αξιολόγηση των αιτήσεων, τη συμμετοχή, γνωριμία των συμμετεχόντων και τη διαδικασία σύνθεσης ομάδων. Βασικός στόχος της φάσης αυτής είναι να σχηματιστούν οι κατάλληλες ομάδες και να επιλεγούν οι καινοτόμες ιδέες αξιολογικά.

2η Φάση: Επιτάχυνση δεξιοτήτων και «αποφοίτηση», έως 31 Μαρτίου 2020

Στη 2η Φάση (Επιτάχυνση δεξιοτήτων και «αποφοίτηση», έως 31 Μαρτίου 2020), οι ομάδες που θα προκριθούν («εισακτέοι») θα κληθούν να συμμετάσχουν σε μια σειρά από σεμινάρια-εργαστήρια (workshops) σε θέματα στρατηγικών δημιουργίας αξίας στο πεδίο της θαλάσσιας οικονομίας, σχεδιασμού επιχειρηματικού μοντέλου (business model canvas), κατάρτισης επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και χρηματοοικονομικής ανάλυσης, ώστε ακολούθως να εξελίξουν την καινοτόμο ιδέα τους σε επιχειρηματική ιδέα, προσαρμόζοντάς την με μια ανταγωνιστική και βιώσιμη πρόταση αξίας (value proposition), με τη βοήθεια εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων και καθοδηγητών-μεντόρων, βοήθεια που μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συμβουλευτική υποστήριξη για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση και τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. Στο τέλος της φάσης, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο σε ακροατήριο και θα αξιολογηθούν από μια επιτροπή που θα απαρτίζεται από ειδικούς του χώρου της θαλάσσιας οικονομίας. Με βάση την παρουσίαση στο τέλος αυτής της φάσης, διακρίνονται ένας περιορισμένος αριθμός ομάδων («απόφοιτοι»), έως πέντε (5) συνολικά.

3η Φάση: «Έξοδος», έως 29 Μαΐου 2020

Στην 3η Φάση («Έξοδος», έως 29 Μαΐου 2020), έως δύο (2) από τις διακριθείσες ομάδες, με βάση τη βαθμολογία «αποφοίτησής» τους, καλούνται να προετοιμαστούν με πρόσληψη εξειδικευμένης επικοινωνιακής συνδρομής για την «έξοδό» τους στη διεθνή δημόσια επίδειξη του προγράμματος MISTRAL (Final Competition Demo Day, Μάιος 2020, Γαλλία).

Φάσεις Πρωτοβουλίας 2017

Φάση Α': Call to Action, 05 Σεπτεμβρίου - 30 Σεπτεμβρίου 2017

Στη Φάση Α΄ (Call to Action), οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν αίτηση και να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν είτε ομάδες είτε άτομα που θα σχηματίσουν ή θα ενταχθούν στη συνέχεια σε κάποια ομάδα. Εκτός από προσωπικά στοιχεία και σχετικές δεξιότητες/ γνώσεις, οι συμμετέχοντες καλούνται να αναφέρουν στοιχεία αναφορικά με τα κίνητρα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό καθώς και κάποια επιχειρηματική ιδέα που μπορεί ήδη να έχουν/ αναπτύσσουν. Ως προς την ιδέα, τα προτεινόμενα πεδία συμπλήρωσης περιλαμβάνουν:

 • τίτλο επιχειρηματικής ιδέας/υπηρεσίας
 • πρόβλημα/ανάγκη που προσπαθεί να λύσει
 • προσφερόμενα προϊόντα/ υπηρεσίες
 • καινοτομίες και διαφοροποίηση σε σχέση με υπάρχουσες υπηρεσίες
 • αγορά-στόχος και χρήστες
 • πλάνο υλοποίησης
 • σύντομη περιγραφή της ομάδας

Ομάδα ειδικών θα αξιολογήσει τις αιτήσεις/προτάσεις με βάση την καινοτομία των υπηρεσιών και τα καινοτόμα στοιχεία της πρότασης, την αγορά στόχο, την ήδη υπάρχουσα δραστηριότητα, τα μέλη της ομάδας και την ωριμότητα στο προτεινόμενο πλάνο υλοποίησης. Οι ομάδες που θα διακριθούν θα προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο.

Φάση Β': Business Model Innovation, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2017

Η Φάση Β’ (“Business Model Innovation and Design Thinking”) αφορά στην κατανόηση και σχεδιασμό των βασικών συστατικών του επιχειρηματικού μοντέλου και της υπηρεσίας. Με βάση την επιχειρηματική ιδέα που έχουν ορίσει οι ομάδες κατά την πρώτη φάση, σχεδιάζουν με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων και εξειδικευμένων στελεχών το επιχειρηματικό τους μοντέλο καθώς και μία πρώτη έκδοση της υπηρεσίας (prototype ή mockup). Επίσης σ’αυτή τη φάση μπορούν να αναπτυχθούν νέες ομάδες από τη συνένωση υπαρχόντων ή/και συμπλήρωση με νέους.

Στη Φάση Β’ οι ομάδες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα:

 • παραγωγής καινοτόμων ιδεών (idea generation techniques)
 • σχεδιασμού και ανάπτυξης επιχειρηματικού μοντέλου (business model canvas)
 • ανάπτυξης πρωτοτύπου (mock up – rapid prototype)
 • ικανότητες παρουσίασης (pitching)
 • δημιουργία της αρχικής ομάδας σε ένα start-ups

Τέλος, οι ομάδες θα κληθούν να συμμετέχουν σε ολοήμερη εκδήλωση κατά την οποία με τη βοήθεια εξειδικευμένων εμπειγνωμόνων και μεντόρων θα πρέπει να:

 • να λάβουν αποφάσεις και να καλυτερέψουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και την οπτική απεικόνιση του προϊόντος/ υπηρεσίας (mock-up)
 • να παρουσιάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα και την ομάδα

Με βάση την παρουσίαση των ομάδων στο τέλος αυτής της Φάσης και της αξιολόγησης των κριτών/μεντόρων, προκρίνονται στην επόμενη φάση οι ομάδες που θα διακριθούν.

Φάση Γ': From Vision to Execution, Ιανουάριος - Μάρτιος 2017

Στη Φάση Γ’ (From Vision to Execution) οι ομάδες που τελικά προκρίνονται υποστηρίζονται περαιτέρω, σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής ανάπτυξης, δηλαδή από την ιδέα στην πραγματική υλοποίηση. Η υποστήριξη από ακαδημαϊκούς, επιστήμονες καθώς και εξειδικευμένα στελέχη και επιχειρηματίες (ΜΕΝΤΟΡΕΣ) καλύπτει:

 • τεχνογνωσία στον κλάδο που δραστηριοποιείται το start-up
 • oριζόντια υποστήριξη σε θέματα οργάνωσης, μάρκετιγκ, χρηματοοικονομικής ανάλυσης και χρηματοδότησης, ανάπτυξης ομάδας κλπ.
 • τεχνική υποστήριξη στην ανάπτυξη του prototype

Τα μέσα υποστήριξης είναι: εκπαίδευση, καθοδήγηση και mentoring, δικτύωση, υπηρεσίες και εργαλεία ανάπτυξης.

Στο τέλος αυτής της φάσης, οι ομάδες καλούνται να καταθέσουν ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό πλάνο και ένα πλήρως λειτουργικό prototype με στόχο να επιλεγούν τα start-ups που θα:

 • υποστηριχθούν περαιτέρω από το δίκτυο και μέλη του ΤΕΕ
 • ενταχθούν στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ
Το Πρόγραμμα