Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα, Νίκης 4, από κοινού με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, που εδρεύει στην Ανάβυσσο Αττικής, 46,7 χλμ. Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου, καλούμενοι εφεξής «Διοργανωτές», αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να οργανώσουν έναν τεχνοδικτυακό επιταχυντή καινοτόμων ιδεών, ατομικών ή ομαδικών, ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών, σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία στα πεδία εφαρμογής του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υπό την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Interreg MED» ερευνητικού προγράμματος MISTRAL (Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth), ως πιλοτική δράση αυτού, εφεξής αναφερόμενου ως η «Πρωτοβουλία».

Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στην Πρωτοβουλία και της διαδικασίας μέσω της οποίας θα αναδειχθούν οι διακριθείσες ομάδες στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας, εφεξής «Συμμετέχοντες».

 1. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους του παρόντος, πριν από την εγγραφή και την υποβολή της πρότασής τους.
 2. Η συμμετοχή στην Πρωτοβουλία συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων της Πρωτοβουλίας και τη σχετική δέσμευση των Συμμετεχόντων.
 3. Η συμμετοχή στην Πρωτοβουλία και η πληροφόρηση επί της Πρωτοβουλίας θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά στη διαδικτυακή σελίδα υποδοχής της Πρωτοβουλίας.
 4. Η υποβολή προτάσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τη δυνατότητα χρήσης διεθνών όρων, όπου αυτοί απαιτούνται.
 5. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη νομικής προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεών τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.
 6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στην Πρωτοβουλία ατομικά ή σε ομάδες έως και πέντε (5) ατόμων. Κατά την εγγραφή και υποβολή της πρότασης (1η φάση), θα πρέπει να δηλώνεται ο εκπρόσωπος της ομάδας, ο οποίος θα αποτελεί και το πρόσωπο επικοινωνίας, καθώς και τα λοιπά μέλη της Για τη δήλωση των προσωπικών στοιχείων των μελών ομάδας, ο εκπρόσωπος αυτής εγγυάται ότι έχει λάβει την προηγούμενη έγγραφη εξουσιοδότηση έκαστου εξ αυτών για τον σκοπό της Πρωτοβουλίας, την οποία και θα θέτει στη διάθεση των Διοργανωτών οποτεδήποτε του ζητηθεί.
 7. Οι Διοργανωτές δύνανται, σε οποιαδήποτε φάση της Πρωτοβουλίας, να ζητήσουν τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα (φορολογικό μητρώο, ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια κυκλοφορίας, κ.λπ.) για τη διασταύρωση ή πιστοποίηση των στοιχείων των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τους παραπάνω όρους.
 8. Σε περίπτωση υποβολής ψευδούς δήλωσης, οι Διοργανωτές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη, διατηρούν δε το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής σε οποιαδήποτε φάση της Πρωτοβουλίας.
 9. Τυχόν έντυπο ή άλλο υλικό – μέρος της πρότασης που θα κατατεθεί στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας – δεν θα επιστρέφεται.
 10. Τυχόν κόστος προετοιμασίας των προτάσεων που υποβάλλονται στην Πρωτοβουλία (π.χ. κόστος μακέτας, πρωτοτύπου, video, κ.ά.) επιβαρύνει αποκλειστικά τους Συμμετέχοντες.
 1. Κάθε Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που έχει καταθέσει στην Πρωτοβουλία υποβάλλεται νομίμως και σύμφωνα με τους όρους της Πρωτοβουλίας και είναι πρωτότυπη.
 2. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι των Διοργανωτών και παντός τρίτου για την πρόταση που υποβάλλει και για την ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει.
 3. Κάθε Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που υποβάλλει έχει παραχθεί από τον ίδιο και ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και ότι διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσής της. Κάθε Συμμετέχων εγγυάται επίσης ότι η πρόταση δεν παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άλλως ότι είναι δικαιούχος ή/και ότι έχει αποκτήσει νομίμως τα πάσης φύσεως δικαιώματα και όλες τις νόμιμες άδειες που συνδέονται ή χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της πρότασης που κατατίθεται στην Πρωτοβουλία.
 4. Κάθε Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι η πρόταση που υποβάλλει (i) δεν έχει περιεχόμενο συκοφαντικό, επιθετικό, απειλητικό, ρατσιστικό, άσεμνο, ή (ii) δεν έχει αποκτηθεί με οποιονδήποτε τρόπο παράνομο ή αθέμιτο. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν τέτοιες παραβάσεις, οι Συμμετέχοντες θα φέρουν την αποκλειστική ευθύνη.
 5. Κάθε Συμμετέχων αναγνωρίζει ότι υποχρεούται να αναλαμβάνει οποιαδήποτε αξίωση προβληθεί κατά των Διοργανωτών και να απαλλάξει τους Διοργανωτές και τους υπαλλήλους και αντιπροσώπους τους από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων, που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις των Όρων της Πρωτοβουλίας ή δικαιωμάτων τρίτων, όπως, ενδεικτικά, δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
 6. Κάθε ανακοίνωση αναφορικά με την Πρωτοβουλία, όπως ενδεικτικά οι ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων κάθε φάσης της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με τη διοργάνωση θέμα, αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο στον δικτυακό τόπο της Πρωτοβουλίας, ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στον εν λόγω δικτυακό τόπο και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν κάθε τυχόν άλλης παρασχεθείσας ενημέρωσης των Διοργανωτών προς τους Συμμετέχοντες (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, επιστολής κ.λπ.).
 7. Οι Διοργανωτές έχουν δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, να τροποποιήσουν τους όρους της Πρωτοβουλίας, ή να αναβάλουν τη διαδικασία σε κάθε φάση της, ή να ματαιώσουν την Πρωτοβουλία, προβαίνοντας εκ των υστέρων σε σχετικές ανακοινώσεις στον δικτυακό τόπο και χωρίς ευθύνη τους έναντι των Συμμετεχόντων στον Πρόγραμμα ή οιουδήποτε τρίτου.

Σύντομα διαθέσιμο.

Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στην Πρωτοβουλία, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή κάποιου όρου της Πρωτοβουλίας, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται, πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια, σε τριμελή επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους των Διοργανωτών, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επίλυσης της διαφοράς.

Κάθε διένεξη, διαφορά ή διαφωνία που δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την ανωτέρω διαδικασία και απορρέει από τους παρόντες Όρους ή σχετίζεται με αυτούς, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας ακόμη και συντρέχουσας) σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Το Πρόγραμμα